Start > Pomoc społeczna > Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne

  • praca socjalna,
  • bilet kredytowany, 
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
  • składki na ubezpieczenie społeczne, 
  • sprawienie pogrzebu, 
  • poradnictwo specjalistyczne, 
  • interwencja kryzysowa, 
  • posiłek, 
  • niezbędne ubranie, 
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Ponadto nasz ośrodek inicjuje lokalne akcje i wydarzenia, organizuje warsztaty edukacyjne, wspiera społeczności lokalne, angażuje się w lokalne inicjatywy, zatrudnia wolontariuszy oraz promuje działania wolontarystyczne, obywatelskie a także wszelakiego rodzaju aktywność społeczną. Służy mieszkańcom naszej gminy niezależnie od ich wieku, płci, narodowości, wyznania czy statutu majątkowego.

Usługi opiekuńcze

Świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa rada gminy w drodze uchwały.

Kierowanie do domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, chodroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby