Start > Przeciwdziałanie przemocy > zespół interdyscyplinarny

pliki/pictures/image/przeciwdzialanie_przemocy/zespol_interdyscyplinarny.png

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016              

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r.w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 187/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 października 2011roku . Do pracy w zespole zostali powołani

Edyta Żaczkiewicz (Gminny Ośrodek Pomocy społecznej Gminy Michałowice)-przewodnicząca  Zespołu Interdyscyplinarnego

Dariusz Michalski (Komisariat Policji Michałowice z siedzibą w Regułach)

Teresa Bednarek ( NZOZ Arka w Komorowie)

Dorota Nizioł (Przychodnia Lekarska Zdrowie w Komorowie)

Bożena Czwarno (NZOZ Res-Med.40 w Michałowicach)

Ewa Pius (Zespół Szkół w Michałowicach)

Jadwiga Jodłowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Anna Laszuk - Chludzińska (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie)

Zarządzeniem nr 266/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2012r. dokonano zmiany w składzie zespołu w miejsce Pana Dariusza Michalskiego został powołany Komendant Komisariatu Policji w Regułach Pan Piotr Ziembiński.