Informacja o realizacji projektu systemowego współfinasowanego ze środków EFS POKL

 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi informuje, iż
w okresie od 1.01.2011 r do 31.12.2011 r realizuje projekt systemowy
 
Aktywnie do rozwoju”
 
 
Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1
 
Projekt kierowany jest do 16 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 24 osób z otoczenia tj. mieszkańców Gminy Michałowice
W ramach kontraktów socjalnych wsparciem zostaną objęte 4 osoby i 6 osób z najbliższego otoczenia,
natomiast w ramach  Programu Aktywności Lokalnej (PAL) 12 osób bezrobotnych z pomocy społecznej oraz 8 osób z otoczenia (mieszkańcy gminy).
Działania środowiskowe kierowane są do wszystkich chętnych mieszkańców.
 
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej, ich otoczenia, upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.
 
 
W ramach projektu stosowane będą między innymi następujące instrumenty aktywnej integracji: 
 
1. Dla osób objętych kontraktami socjalnymi:
- terapia psychologiczna
- poradnictwo specjalistyczne
-warsztat umiejętności psychospołecznych
- 1 kurs prawa jazdy
 
2. Dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej i ich otoczenia:
- poradnictwo specjalistyczne
- warsztat zasadnego gospodarowania budżetem domowym
- warsztat przygotowujący do powrotu na rynek pracy
- warsztat umiejętności interpersonalnych
- warsztat wychowawczy
- warsztat jak radzić sobie ze stresem
- warsztat dla wolontariuszy
- warsztat skierowany na poprawę motywacji i kreowanie własnego wizerunku w pracy
- Dzień Wolontariatu
 
3. W ramach działań środowiskowych dla wszystkich uczestników i mieszkańców gminy przewidziano:
-wydarzenie integracyjne „Czerwiec Aktywnych Społeczności”
- trzy wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
- jednodniowy wyjazd integracyjny
- 1 spotkanie obywatelskie
- 3 warsztaty tworzenia biżuterii  
Na warsztatach zapewniamy uczestnikom: kadrę szkoleniową, materiały szkoleniowe i promocyjne, serwis kawowy i ciepły posiłek.
Warsztaty będą prowadzone na terenie Gminy Michałowice.
 
 
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do
pracownika socjalnego GOPS Gminy Michałowice
Pani Ewy Zalewskiej tel. 533 012 565, (22) 758 27 9, e-mail zalewska@michalowice.pl

  

Więcej...

11 marca Ośrodek będzie nieczynny

Informujemy, iż w dniu 11 marca 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej...

Informacja dla kombatantów

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2011 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom dla realizacji zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych realizowaną przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikającej z art. 19 ust 1-5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).
 

Więcej...

Informacja na temat kwoty stanowiącej odpłatność za usługi opiekuncze w roku 2011

W związku z Uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVI/322/2010 z dnia 29 września 2010 roku., w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.Kwota stanowiąca podstawę odpłatności klienta wynosi:
10,21zł - za godzinę usługi bytowej
11.41zł - za godzinę usługi pielęgnacyjnej

 

Więcej...

Gminny Dzień Wolontariatu

W dniu 17 grudnia 2010 roku świętowaliśmy Gminny Dzień Wolontariusza.
Gospodarzami spotkania byli Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi – Pani Ewa Dymura, Wójt Gminy Michałowice - Pan Krzysztof Grabka oraz Kierownik GOPS Gminy Michałowice – Pani Iwona Radzimirska.Na spotkanie, które odbyło się w szkole w Nowej Wsi przybyło blisko 50 zaproszonych gości w tym radni: Pan Paweł Kordys, Pani Anna Kamińska, Pan Eugeniusz Hanc oraz Pan Przemysław Majtyka.

 
W spotkaniu uczestniczyło także 20 wolontariuszy, którzy na co dzień są zaangażowani do pomocy w imprezach organizowanych przez GOPS, opiekę nad dziećmi na świetlicach szkolnych, udzielanie korepetycji, oraz opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi.
Podczas uroczystości Kierownik GOPS Gminy Michałowice - Pani Iwona Radzimirska oraz Wójt Gminy Michałowice – Pan Krzysztof Grabka podziękowali wolontariuszom za poświęcony czas, zaangażowanie, serdeczność i wytrwałość w pomaganiu innym. Wolontariusze w dowód uznania za niezwykłą życzliwość, dobroć i wrażliwość na drugiego człowieka otrzymali podziękowania w formie dyplomów oraz drobne upominki.


 
W trakcje spotkania wolontariusze Pani Aleksandra Wiśniewska i Marta Kądzielska oraz przedstawiciele szkolnego koła wolontariatu w Nowej Wsi podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy woluntarystycznej.

        


 
Miłą niespodzianką dla zebranych gości był koncert w wykonaniu zespołu „Itenno”, który został nagrodzony gromkimi brawami.

 Po części oficjalnej, dla przybyłych na spotkanie gości przygotowano poczęstunek. Podczas spotkania wolontariusze mieli możliwość lepszego poznania się oraz wymiany doświadczeń nie tylko między sobą, ale również z pozostałymi uczestnikami spotkania.

Więcej...