Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1 etat szczegóły tutaj

Więcej...

zaliczka również dla osób w nowych związkach

Komunikat po wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt P 18/06 (Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770)

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2008 r, sygn. akt P 18/06 (Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770), Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP art. 2 pkt 5 lit. a oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz, 732, z późn. zm.), w zakresie, w jakim pomijają prawo do zaliczki alimentacyjnej osób wychowywanych przez osoby w związku małżeńskim oraz osób wychowywanych przez osoby, które wspólnie wychowują co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (dot. art. 2 pkt 5 lit. a), i ograniczają prawo do zaliczki alimentacyjnej osób wychowywanych przez osoby w związku małżeńskim (dot. art. 29 ust. 1).
Wyrok TK wszedł w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 7 lipca 2008 r.
Osoby, które w okresie obowiązywania ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej otrzymały decyzje o odmowie przyznania zaliczki alimentacyjnej z uwagi na niespełnienie warunku określonego w art. 2 pkt 5 lit. a lub którym w drodze decyzji ograniczono prawo do zaliczki tylko na okres wskazany w art. 29 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z art. 145a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego tj. do dnia 7 sierpnia 2008 r., mają prawo wnieść skargę do organu właściwego realizującego zaliczkę alimentacyjną o wznowienie postępowania.
W wyniku rozpatrzenia skargi, organ właściwy winien uchylić decyzję (lub decyzje, jeżeli skarga o wznowienie dotyczy więcej niż jednej decyzji np. w przypadku niekorzystnych decyzji wydawanych stronie w kolejnych okresach zasiłkowych) wydaną stronie na podstawie przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją RP, ponownie rozpatrzyć wniosek i ewentualnie ustalić prawo do zaliczki alimentacyjnej od momentu jego pierwotnego złożenia przez stronę.
Jednak, zgodnie z art. 145a §2 Kpa, skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia TK. Tak więc każdy, kto nie skorzysta z możliwości złożenia ww. skargi do dnia 7 sierpnia 2008 r., nie może po tej dacie wnosić o wznowienie postępowania, a tym samym dochodzić przyznania zaliczki alimentacyjnej za okres przed wejściem w życie wyroku TK. Natomiast osobom, które złożyły po raz pierwszy wniosek o zaliczkę alimentacyjną na dziecko wychowywane przez osobę niebędącą osobą samotnie wychowującą po opublikowaniu orzeczenia TK, prawo do zaliczki przysługuje od miesiąca złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami. Istotne jest jednak, ze w przypadku ustalania prawa do zaliczki alimentacyjnej na dziecko wychowywane przez osobę niebędącą osobą samotnie wychowującą, prawo do zaliczki należy ustalić w oparciu o pełny skład rodziny i dochód wszystkich jej członków,a więc także w oparciu o dochód osoby, z którą rodzic osoby uprawnionej do zaliczki wychowuje wspólne dziecko. W świetle obowiązującego zapisu art. 29 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,do składu rodziny nie wlicza się jednak małżonka zobowiązanego przez sąd do alimentacji

Więcej...

Forum Aktywności Lokalnej 2008


W dniach 25-28 czerwca 2008r. uczestniczyliśmy w świętowaniu 10-lecia Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej. Od 10 lat Stowarzyszenie to organizuje Ogólnopolskie Forum Aktywności Loaklnej będące miejscem wymiany doświadczeń różnorodnych instytucji będących centrami aktywności loklanej. Tegoroczne FAL odbyło się w sercu Jury Krakowsko - Częstocowskiej.

W zaproszeniu przeczytaliśmy: Forum Aktywności Lokalnej jest okazją do edukacyjnego spotkania z ludźmi z całej Polski, którzy pracują na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - animują na małą i dużą skalę, na co dzień mierzą się z wyzwaniami: współpracy, budowania grup, rozpoznawania oczekiwań, angażowania. FAL jest okazją uczenia się, jak robić to efektywniej, ale też skąd brać siłę, wytrwałość, a dbając o sprawy pilne i bieżące nie gubić celu, jakim jest AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ i WSPÓLNOTA.

Nie mogło nas tam zabraknąć!!!

Przez cztery dni rozmawialiśmy o WSPÓLNOCIE - czym ona jest? jak ją budować? itd. Spotkaliśmy się z wieloma ciekawymi osobami animującymi życie lokalne na Śląsku. Słuychaliśmy występów kapel ludowych z różnych regionów. Ćwiczyliśmy działanie we wspólnocie w praktyce. Wspólnie świętowaliśmy 10-lecie Stowarzyszenia CAL.

www.stowarzyszenie.cal.org.pl/

Dziękujemy organizatorom za wspaniałe przeżycia i możliwość naładowania akumulatorów do dalszej pracy!Więcej...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2007 r., nr 192, poz. 1378) i tym samym traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Komu przysługuje?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko, na które zasądzone są alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna:
 •  do ukończenia 18. roku życia;
 • do ukończenia 25. roku życia, jeśli uczy się w szkole lub szkole wyżej.
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. (art.9 ust.1)
   

Jakie kryterium dochodowe?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. (art.9 ust.2)

Kto bez prawa do świadczenia?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

3) zawarła związek małżeński. (art.10 ust.2)

Jaka wysokość świadczenia?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. . (art.10 ust.1)

Ważna zmiana! Matka/ojciec nie musi już samotnie wychowywać dziecka. Może żyć w konkubinacie albo nowym związku i nie traci prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Kiedy należy składać wnioski ?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy - od 1 października do 30 września następnego roku. (art.2 ust.8)

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2008 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Gdzie iść po świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. (art.15 ust.2)

Do wniosku należy dołączyć:
 • personalia (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP)
 • zaświadczenie o dochodzie członków rodziny uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • dokument stwierdzający wiek dziecka;
 • zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 • a w przypadku ścigania dłużnika, który wyjechał za granicę lub pochodzi z innego kraju - informację z sądu o podjęciu ścigania go za granicą. (art.15 ust.4)
   
Wniosek powinien zawierać także:
 • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu (np. należy podać, co wiemy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji finansowej dłużnika).
 • oraz oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji. . (art.15 ust.3 pkt.2 I 3)
   
Uwaga! Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Więcej...